Beleidsplan stichting ViV

Verbinding | Inspiratie | Verandering

Inleiding:
Stichting ViV is in 2017 gestart.
Verbinding, inspiratie, verandering en bewustwording van een, voor iedereen, gelijkwaardige positie, dit is waar ViV voor staat..

Om dit te bereiken zullen wij nauw samen merken met de (lokale)overheid, ondernemers, onderwijs en overige organisaties bij onze programma’s.

Het ontstaan:
Stichting ViV is ontstaan omdat wij constateerden dat er een behoefte is op het gebied van het ondersteunen van kwetsbare mensen in onze samenleving. Deze behoefte wil Stichting ViV in gaan vullen door het neerzetten van een aantal programma’s waarbij de samenleving betrokken wordt.

Verandering:
Stichting ViV wil verbinden, inspireren en veranderen.
Wij willen ondernemers, diverse organisaties, (lokale)overheden en particulieren samenbrengen.
Dit allemaal om een gelijkwaardigheid en samenwerking te creëren voor de (kwetsbare) mensen in onze maatschappij.

Onze doelstelling:
De Stichting heeft een maatschappelijk doel:
verbeteren van de positie van kwetsbare personen in onze maatschappij om op die manier bij te dragen aan gelijkwaardigheid, sociale cohesie en het vergroten van kwaliteit van leven.

Onze doelgroep:
Diverse doelgroepen:

  1. Mensen die zich om wat voor reden dan ook, in een kwetsbare positie bevinden
  2. De naasten van de doelgroep (familie, vrienden, mantelzorgers etc.)
  3. Particulieren die een eigen initiatief willen uitvoeren onder de paraplu van ViV

Strategie:
Doorlopend programma:

  • Website waarop informatie te vinden is over onderwerpen zoals zorg en welzijn, eenzaamheid, (huiselijk)geweld, enz.
  • In contact komen met (lokale)overheden, ondernemers, organisaties en instanties, en particulieren met als doel kennis en expertise te delen.
  • Samenwerkingen tot stand brengen met bestaande organisaties die zich richten op de positie van kwetsbare mensen.

Programma’s:

Kim:
Kracht, Inspiratie, Motivatie
Kim is een programma waarbij jonge (kwetsbare) mensen tot 18 jaar worden ondersteund om hun doelen te behalen door middel van het individueel koppelen aan coaches.
De coach heeft wekelijks een contact moment.
Het programma is een traject van 12 maanden.

Meisjes van  80
Een kortdurend programma waarbij het doel is om ouderen een leuke tijd te geven, eenzaamheid op dat moment weg te halen.  Dit door middel van interviews en gesprekken met deze ouderen.
Al deze interview zullen worden samen gebracht, inclusief foto’s, in een glossy.

Organisatie:
Stichting ViV:
info@stichtingviv.nl
KvK nummer: 69606668
RSIN: 857937510

Raad van Toezicht:
Johan Bersma – voorzitter
Jenneke Mulder-Brink – secretaris.
Marco van Leeuwerink – penningmeester

Directie:
Janet Cuber
Dagelijkse leiding organisatie,  financiële zaken, coördineren verbeteringstrajecten, eindverantwoording organisatie,  procesbeheersing, coördinatie PR, contacten overheid, ondernemers, onderwijs en organisaties.

Vrijwilligers:
Stichting ViV maakt voor het uitvoeren van programma’s gebruik van o.a. vrijwilligers/ ervaringsdeskundigen.
Alle vrijwilligers en ervaringsdeskundigen dienen in het bezit te zijn van een VOG-verklaring.
Vrijwilligers hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten die zij maken om hun coachee te ondersteunen.

Werven van gelden en overige financiën:
De stichting kan alle projecten uitvoeren door middel van:
Fondsenwerving en sponsoring
Subsidies, giften en donaties
Inkomsten en opbrengsten uit activiteiten van de stichting

Termijn van dit beleidsplan:
Dit beleidsplan loopt van 2017-2021